Politica pentru mediul înconjurător, sănătate şi siguranţă ocupaţională / Politica energetica

INTRODUCERE

S.C. Eaton Electro Productie S.R.L. are ca domeniu principal de activitate productia de aparate pentru comanda si distributia electricitatii si este parte componenta din reteaua de productie Power Distribution Division (PDD).

Deoarece Eaton se străduieşte să devină cea mai admirată companie în pieţele în care activează, conform măsurătorilor care implică clienţi, acţionari, angajaţi si alte parti interesate, EHS (Mediu înconjurător, sănătate şi siguranţă) este o parte integrantă a acestui proces prin valoarea adăugată şi îmbunătăţirea avantajului competitiv al Eaton pe piaţa de desfacere. Ne concentram eforturile în următoarele domenii:

Sistemul de management EHS

Eaton este ghidat de MESH (Management de mediu, securitate și sănătate ocupațională), un sistem unificat, implementat la nivel global, care consolidează programele existente într-un singur sistem de management integrat. Toate unitățile Eaton de la nivel global lucrează în direcția unor obiective coerente, aplicând aceiași indicatori, stabilind obiective de îmbunătățire și identificând și partajând cele mai bune practici. Lucrul cel mai important, MESH înalță EHS de la o serie de activități izolate la nivelul unei responsabilități care le revine tuturor angajaților Eaton. MESH este conceput, de asemenea, să se conformeze unor standarde internaționale, precum ISO 14001 și OHSAS 18001/ISO 45001.

Durabilitatea mediului

Ne angajăm să reducem emisiile în aer, apă și sol în urma activităților noastre. Consiliul de conducere superior al Eaton direcționează strategia noastră privind durabilitatea, optimizează resursele de care dispunem și se asigură că ne concentrăm asupra riscurilor de mediu și asupra oportunităților care sunt cele mai importante pentru clienții, investitorii, comunitățile și angajații noștri. Stabilim obiective de reducere a impactului nostru asupra mediului și măsurăm, analizăm și raportăm publicului progresul înregistrat. Eaton susține acțiuni colective care vor conduce la reducerea la nivel mondial a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru gestionarea riscurilor reprezentate de schimbările climatice. Pe baza orientărilor stabilite de Inițiativa de Raportare Globală, ne-am fixat obiective anuale pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon

Sănătate, siguranță și securitate ocupațională

Lucrul în condiții de siguranță reprezintă o condiție de încadrare în muncă la Eaton. Obiectivul nostru este să oferim un mediu de lucru caracterizat prin siguranță și securitate pentru toți angajații, contractanții și vizitatorii noștri. Eaton se angajează să respecte sau să depășească cerințele de reglementare și ale companiei în conformitate cu politicile Eaton privind etica și conformitatea. Lucrăm pentru a crea o „cultură a siguranței denumită zero incidente” și pentru a îmbunătăți permanent performanța noastră în domeniul sănătății ocupaționale și al siguranței prin punerea în aplicare a MESH. Normele de siguranță se aplică tuturor părților terțe care desfășoară activități în locațiile Eaton, inclusiv furnizorilor, colaboratorilor externi, contractanților,

Integrarea afacerilor

Integrăm EHS în toate fazele Sistemului de afaceri Eaton (EBS), care asigură temelia Eaton pentru o cultură de înaltă performanță printr-un sistem de operare integrat. EBS înglobează valorile, politicile și procesele fundamentale utilizate pentru a desfășura o activitate comercială și pentru a măsura, a evalua și a îmbunătăți permanent performanța. Excelența EHS este parte integrantă a tuturor strategiilor

Conformitate

Ne angajăm să respectăm sau să depășim cerințele de reglementare și ale companiei în conformitate cu politicile Eaton privind etica și conformitatea. Lucrăm pentru a crea o „mentalitate zero incidente” și pentru a îmbunătăți permanent performanța prin punerea în aplicare a MESH.

Produse durabile

Întreprinderile noastre s-au angajat să creeze produse și procese inovatoare care ajută clienții, furnizorii și consumatorii să-și îmbunătățească eficiența energetică, să reducă emisiile și să protejeze sănătatea și siguranța. Ne angajăm să asigurăm o îmbunătățire continuă prin diferite programe, inclusiv Proiectare ecologică (DfE) și Evaluarea ciclului de viață (ECV), procese științifice care identifică atât.

Părți interesate

Eaton s-a angajat în procesul de implicare a părților interesate ca parte esențială a eforturilor noastre privind durabilitatea. Dialogul constant și deschis cu angajații, investitorii, clienții, furnizorii, administrațiile locale, comunitățile locale și cu alte persoane ne permite să dezvoltăm o înțelegere comună a problemelor care sunt importante

Lanț de aprovizionare

Eaton înțelege semnificația lanțului de aprovizionare în propria performanță în ceea ce privește durabilitatea și stabilește angajamente strategice alături de furnizori în probleme importante, cum ar fi gestionarea emisiilor, îmbunătățirea siguranței și creșterea eficienței. În plus, procesele de guvernanță garantează faptul că furnizorii noștri împărtășesc aceleași valori în ceea ce privește comportamentul.

Transparență

Mărindu-și transparența în ceea ce privește performanța EHS, Eaton devine o companie mai puternică și mai durabilă. Ne-am angajat să măsurăm, să analizăm și să raportăm publicului performanța noastră în cadrul Raportului anual/Raportului de durabilitate, pe site-ul web Eaton.com și prin colaborarea cu organizații care colectează și transmit date EHS și alte date privind durabilitatea către public.

Comunitate

Ne-am angajat să realizăm produse și soluții de management al energiei în locuri de muncă sigure care sunt responsabile în ceea ce privește mediul. Participăm și contribuim la inițiative locale și guvernamentale din toată lumea de îmbunătățire a calității vieții în comunități unde locuim și lucrăm.

Angajați

Ne-am angajat să efectuăm acțiuni de sensibilizare, să încurajăm implicarea și să asigurăm educația și formarea

Pregătirea pentru situații de urgență/Planificarea de contingență

Programul MESH al Eaton asigură procesele de identificare a principalelor riscuri și impacturi EHS, de dezvoltare a unor controale operaționale și de pregătire a unui răspuns la situații de urgență și a unor planuri de contingență. Unitățile Eaton asigură planificarea, echipamentul și formarea necesară pentru a gestiona incidente la fața locului, iar angajații noștri colaborează

Data ultimei revizii: 16 martie 2018

Daniel TODORAN
Manager EHS
Pop Pamela
Director General
Certificare Eaton
Certificare Eaton
Certificare Eaton